خرید بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی,دانلود پایان نامه مدیریت مالی دولتی,مطالبات معوق بانکی, بانک سپه,سابقه بانکداری در ایران,شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی,قانون عملیات بانکی بدون ربا,,کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم,,انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن,مدیریت ریسک

(مطالعه موردی بانک سپه مدیریت شعب منطقه شرق تهران).

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-4-1- پیشینه تحقیق 7

1-5 چهارچوب نظری 9

1-6 اهداف تحقیق 10

1-6-1 هدف آرمانی 10

1-6-2 هدف کلی 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضیه‏های تحقیق 10

1-8 سؤالات تحقیق 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق 11

1-10 قلمروتحقیق 12

1-11 روش شناسی تحقیق 12

1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12

1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13

1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-4-1- پیشینه تحقیق 7

1-5 چهارچوب نظری 9

1-6 اهداف تحقیق 10

1-6-1 هدف آرمانی 10

1-6-2 هدف کلی 10

1-6-3 اهداف ویژه 10

1-7 فرضیه‏های تحقیق 10

1-8 سؤالات تحقیق 11

1-9 مدل مفهومی تحقیق 11

1-10 قلمروتحقیق 12

1-11 روش شناسی تحقیق 12

1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه 12

1-13 ابزارگردآوری داده‏ها 12

1-14 ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 13

1-15تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 17

2-1 پیدایش بانکداری 18

2-2 سابقه بانکداری در ایران 18

2-3 ایجاد بانکهای ایرانی 19

1-3-2 بانک سپه 19

2-4 اهداف نظام بانکی 20

2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی 21

2-6 نظام اعتباری در ایران 21

1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 22

2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران 23

1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23

2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور 24

2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 29

2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 30

2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی 31

2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار 33

2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34

1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 36

2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی 37

2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی 38

2-14تورم (inflation) 40

2-14-2 اندازه گیری تورم 41

2-14-3آثار تورم 41

2-14-4 علل تورم 42

2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن 42

2-14-6 درمان تورم: 44

2-15 نظارت (supervision) 44

2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45

2-15-2 اهمیت نظارت 45

2-15-3 اهداف نظارت 46

2-15-4 ارکان نظارت 46

2-15-5 انواع نظارت 46

2-15-6 مراحل نظارت 47

2-16 اعتبارسنجی مشتریان 47

2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating) 47

2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 48

2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار 52

2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات 54

2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 55

2-17-1 تعریف ریسک 55

2-17-2 مدیریت ریسک 56

2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 57

2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 58

2-19 عملکرد بانکها 60

2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق 63

2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق 66

2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق 72

2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه 74

2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه 75

2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه 76

2-23 پیشینه تحقیق 78

2-23-2 تحقیقات خارجی 78

2-23-2 تحقیقات داخلی 82

فصل سوم: روش تحقیق 86

3-1 مقدمه 87

3-2 روش شناسی تحقیق 87

3ـ3 متغیرهای تحقیق 89

3-4 روش گردآوری داده‌های تحقیق 90

3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه 90

3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه 91

3-4-3 محتوای پرسشنامه 91

3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار) 92

3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد) 92

3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق 93

3-8 جامعه آماری تحقیق 94

3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری 94

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق 96

4-1- مقدمه 97

4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) 97

4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) 103

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 112

مقدمه 113

5-1- نتیجه گیری از فرضیات 113

5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق 114

5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق 117

5-4 محدودیتهای تحقیق 120

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 120

منابع و مآخذ 121

پیوستها 125

چكیده انگلیسی 142

ادامه مطلب و دریافت فایل

مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ:الگوریتم ژنتیک ترکیبی,مسئله فروشنده دوره گرد,زمانبندی جریان کار کارگاهی,زمانهای تنظیم وابسته به توالی,مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ,مدلسازی و حل مساله جریان کار کارگاهی,مدلسازی و حل مساله جاب شاپ,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار

مبانی نظری تلقیح مصنوعی:مبانی نظری تلقیح مصنوعی,دانلود مبانی نظری تلقیح مصنوعی,پیشینه تحقیق تلقیح مصنوعی,ادبیات نظری تلقیح مصنوعی,فصل دوم پایان نامه تلقیح مصنوعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تلقیح مصنوعی,ادبیات و مبانی نظری تلقیح مصنوعی

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهرستان سوادکوه:ارزش ویژه برند,عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند,ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,شاخصهای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری,دانلود مقاله ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک:شبکه های ارتباطی,طرح تفصیلی شهر یزد,مطالعات حمل و نقل و ترافیک,طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,خرید پایان نامه حمل ونقل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی:پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی,پرسشنامه استاندارد بودجه ریزی عملیاتی,پرسشنامه امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی,پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی,پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی,پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

امنیت کشورها و انرژی هسته ای:خلع سلاح,امنیت کشورها,انرژی هسته ای,معاهدات NPT CTBT ,آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای,دانلود مقاله امنیت کشورها و انرژی هسته ای,حقوق و تعهدات كشورهای عضو در خصوص اجرای معاهدات هسته ای,روند تدوین معاهدات هسته‌ای

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن:ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,

پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور:پنهان سازی داده ,فشرده سازی,تكنیك طیف گسترده, كیفیت شنیداری و آشكار سازی كور

ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش و عوامل موثر در تعیین میزان آن:سرمایه در گردش,عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش,ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش,تحقیق مدیریت سرمایه در گردش,تحقیق در مورد مدیریت سرمایه در گردش,سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش    ,شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش,شرایط و الزامات محیطی سرمایه در گردش

پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه):پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه,پاورپوینت مفاهیم حسابرسی ,پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوانمفاهیم حسابرسی ,پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه,پاورپوینت فصل 8 کتاب فلسفه حسابرسی دکتر یحی حساس یگانه,مفاهیم اولیه در حسابرسی,دسته بندی مفاهیم حسابرسی,ويژگي هاي فردي يا رفتاري حسابرس,ويژگي هاي فني حسابرس,